Het bestuur

bestuur2016

Het bestuur van het GKC Hulsberg bestaat momenteel uit 6 leden. Naast voorzitter, secretaris en penningmeester wordt er naar gestreefd om vanuit elke stemgroep ten minste één vertegenwoordiger op te nemen. De leden zijn om de drie jaar aftredend. De bestuursleden worden op de jaarlijks te houden algemene ledenvergadering gekozen. Het bestuur vergadert 10 maal per jaar.

Naast het bestuur functioneert in het GKC Hulsberg de muziekcommissie, die in overleg met de dirigent het repertoire samenstelt. Ook de programmering van de uitvoeringen valt binnen de verantwoordelijkheid van de muziekcommissie. Ook hier is de aftreedtermijn 3 jaar. Vast lid zijn de dirigent en de archivaris. Ook heeft altijd één lid van het bestuur zitting in de commissie. Hij vervult de rol van commissievoorzitter.

Elk jaar publiceert het GKC Hulsberg haar jaarverslag als overzicht ten dienste van, maar ook als verantwoording aan de leden. Het jaarverslag bevat ook het financiële jaarverslag.

De bestuurssamenstelling is als volgt:

Voorzitter: Peter Dekkers
Secretaris: José Gijzen
Penningmeester: Jeu Ritzen
Vice voorzitter: Marleen Veelen
Bestuurslid: Marjo Huijts Hagemans, voorzitter MC
Bestuurslid: Bertie Leenders Ververs                                              Bestuurslid : Gertie Fijten